Jaarverslag 2015

 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Bestuur

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

K.G. Weening, voorzitter

P.L. Hartsuijker, vicevoorzitter

P.A. Verbrugge, secretaris-penningmeester

H.A. van Schayk lid, contacten EHBO , opleidingen

T.J.A. Uffink, gecertificeerd docentinstructeur Nederlandse Reanimatie Raad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur. Deze functie wordt ingevuld door de heer C. Hesseling.

 

De heer H.A. van Schayk is per 1 januari 2015 toegetreden tot het bestuur. Hij vervult hiermee de vacature die was ontstaan door het overlijden van mevrouw Miedema. De heer Van Schayk is voorzitter van de EHBO-vereniging Oosterbeek.

 

Werkzaamheden

In 2015 heeft het bestuur 2 maal vergaderd. Het bestuur heeft zich gericht op de kerntaken, dat wil zeggen het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED’s en het stimuleren van mensen tot het volgen van een opleiding. Waar mogelijk is het plaatsen van een AED op door het bestuur gewenste plaatsen gestimuleerd en ondersteund. Het gaat daarbij met name om door het bestuur benoemde “witte vlekken”in de gemeente.

In januari 2015 is door de EHBO-vereniging Oosterbeek een informatieavond gehouden waarbij een lezing werd gegeven over Het Hart. De voorzitter van ons bestuur heeft op deze avond een presentatie gegeven van het werk van onze stichting.

 

In 2015 zijn drie AED’s geplaatst. In mei 2015 is in de Rosandepolder in samenwerking met de Vereniging Rosande en met (financiële) steun van de gemeente Arnhem een AED geplaatst.

Met de uitbaters van het restaurant d'Oude Herbergh aan de Utrechtseweg 245 te Oosterbeek is overlegd over het plaatsen van een AED aan de buitenmuur van het restaurant. Deze plaats was een van de “witte vlekken” op de onze kaart. Door de medewerking en een financiële bijdrage van d'Oude Herbergh is in juli 2015 een AED geplaatst.

Tenslotte is in oktober 2015 aan de Kamperdijklaan 6 in Heelsum een AED geplaatst in samenwerking met en met financiële steun van Mijnhart Uitvaartverzorging.

In verband met de sluiting van Hotel Dreyeroord te Oosterbeek is de in het hotel aanwezige AED in een aangepaste kast gehangen aan de buitenmuur van het gebouw.

 

Leden van het bestuur hebben met diverse partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan, publiciteit, enz. , zoals:

- Gemeente Renkum

- EHBO-verenigingen

- Bedrijven, instellingen en verenigingen

- Sponsoren en potentiële sponsoren

- Leverancier en installateur

- Inwoners van de gemeente Renkum

- Pers

Door de technisch adviseur is 12 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen. Bij klachten en signalen zijn AED’s en kasten gecontroleerd en, zo nodig, gerepareerd.

Volgens planning is ook in 2015 bij een aantal AED’s de accu vervangen AED’s

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 38 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum 9

Heelsum 2

Doorwerth 6

Heveadorp 1

Oosterbeek 16

Wolfheze 3

Reserve 1

Hiervan zijn 26 AED’s eigendom van de stichting. Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig.

 

HartslagNu

Alle AED’s in beheer bij de stichting zijn aangemeld bij HartslagNu en worden vermeld op de eigen website en de websites en app's van HartslagNu en aed4.eu van het Rode Kruis.

In 2015 zijn 10 meldingen van mogelijk gebruik van een AED geweest. Hierbij waren in totaal 44 AED’s betrokken. Direct na de meldingen zijn alle betrokken AED’s gecontroleerd door onze technisch adviseur.

 

Opleiding

In 2015 hebben 11 personen een reanimatiecursus gevolgd en 44 personen een herhalingscursus.

 

Publiciteit

De website verschaft informatie over de stichting en vermeldt de adressen waar de AED’s in deze gemeente zijn geplaatst. In overleg met de gemeente is informatie over AED’s opgenomen in de Gemeentegids 2015.

 

Korte vooruitblik

Het bestuur zal blijven ijveren sponsors te vinden om alsnog de witte vlekken in te vullen. Hierover vindt ook overleg plaats met de gemeente. Kerntaken blijven het in goede staat houden van de geplaatste AED’s, het stimuleren van opleidingen en publiciteit. In samenwerking met de EHBO-verenigingen zullen mensen met een geldige opleiding worden gestimuleerd zich aan te melden bij Hartslag Nu.

 

Doorwerth, 31 maart 2016

 

Update: 18 juli 2016

Made with Namu6