Jaarverslag 2014

                                                                 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Bestuur

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

 

K.G. Weening                          voorzitter

P.L. Hartsuijker                        vicevoorzitter

P.A. Verbrugge                        secretaris-penningmeester

Y.J. Miedema -van de Vlekkert    lid, opleidingen en P.R.

T.J.A. Uffink                            gecertificeerd docentinstructeur

                                            Nederlandse Reanimatie Raad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur. Deze functie wordt ingevuld door de heer C. Hesseling.

 

Na een kortstondige ziekte is op 14 maart 2014 mevrouw Yvonne Miedema overleden. Zij  heeft zich vanaf het begin met veel enthousiasme ingezet voor onze stichting. Zij onderhield de contacten met de EHBO-verenigingen en zorgde voor de publiciteit van onze activiteiten. Haar overlijden betekent een groot verlies, zowel voor de EHBO-vereniging Oosterbeek als voor het bestuur van de Stichting Renkum Hart Veilig.

 

De ontstane vacature in het bestuur is aan het eind van het jaar ingevuld door de heer H.A. van Schayk. De heer Van Schayk is voorzitter van de EHBO-vereniging Oosterbeek.

 

Werkzaamheden

In 2014 heeft het bestuur 2 maal vergaderd.

 

Het bestuur heeft zich gericht op de kerntaken, dat wil zeggen het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED’s en het stimuleren van  mensen tot het volgen van een opleiding.

 

In 2014 zijn geen nieuwe AED’s geplaatst. Het bestuur blijft wel streven naar uitbreiding van het aantal AED’s , met name in de zogenaamde witte vlekken, maar kan door gebrek aan eigen middelen hieraan geen invulling geven. Ook gesprekken met potentiële sponsors hebben niet tot resultaat geleid.

 

Leden van het bestuur hebben met diverse  partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan, publiciteit, enz. , zoals: 

- Gemeente Renkum

- EHBO-verenigingen

- Bedrijven, instellingen en verenigingen

- Sponsoren en potentiële sponsoren

- Leverancier en installateur

- Inwoners van de gemeente Renkum

- Pers

 

In november 2014 is een bijeenkomst belegd waarin het bestuur van de stichting over diverse onderwerpen heeft gesproken met vertegenwoordigers van de besturen van de EHBO-verenigingen in deze gemeente.

 

Door de technisch adviseur is 13 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen. Bij klachten en signalen zijn AED’s  en kasten gecontroleerd en, zo nodig, gerepareerd.

Volgens planning is ook in 2014  bij een aantal AED’s de accu vervangen.

 

AED’s

Aan het eind van het verslagjaar zijn 35 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum        9

Heelsum        1

Doorwerth    6

Heveadorp    1

Oosterbeek    14

Wolfheze      3

Reserve        1

Hiervan zijn 24 AED’s eigendom van de stichting.

 

Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig.

 

HartslagNu

Alle AED’s in beheer bij de stichting zijn aangemeld bij HartslagNu en worden vermeld op de eigen website en de websites van aed4.eu en AEDindebuurt.nl. In 2014 zijn 9 meldingen van mogelijk gebruik van een AED geweest. Hierbij waren in totaal 46 AED’s  betrokken. Direct na de meldingen zijn alle betrokken AED’s gecontroleerd door onze technisch adviseur.

In één geval is daadwerkelijk gebruik gemaakt van een AED.

 

Opleiding

In 2014 hebben 4 personen een reanimatiecursus gevolgd en 73 personen een herhalingscursus.

 

Publiciteit

De website verschaft  informatie over de stichting en vermeldt de adressen  waar de AED’s in deze gemeente zijn geplaatst. In overleg met de gemeente is informatie over AED’s opgenomen in de Gemeentegids 2015.

 

In het verslagjaar is veel aandacht gegeven aan publiciteit. In samenwerking met de gemeente is een folder ontworpen met kaarten van de 6 dorpen in deze gemeente waarop is aangegeven waar de AED’s zijn geplaatst. Deze folder is huis-aan-huis verspreid. In de folder is tevens een oproep gedaan aan de inwoners van deze gemeente voor het volgen van een opleiding voor het gebruik van een AED en voor het aanmelden bij  HartslagNu.

 

Korte vooruitblik

Het bestuur zal blijven ijveren sponsors te vinden om alsnog de witte vlekken in te vullen. Hierover vindt ook overleg plaats met de gemeente. Kerntaken blijven het  in goede staat houden van de geplaatste AED’s, het stimuleren van opleidingen en publiciteit. In samenwerking met de EHBO-verenigingen zullen mensen met een geldige opleiding worden gestimuleerd zich aan te melden bij Hartslag Nu.

 

Doorwerth, 2 april 2015 

Heading

Content here

Made with Namu6