Jaarverslag 2012

 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

K.G. Weening voorzitter

P.L. Hartsuijker vicevoorzitter

P.A. Verbrugge secretaris-penningmeester

Y.J. Miedema -van de Vlekkert lid, opleidingen en P.R.

T.J.A. Uffink gecertificeerd docentinstructeur Nederlandse Reanimatie Raad

Vacature lid, sponsorwerving en P.R.

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur. Tot 1 maart 2012 heeft de heer L. Sweekhorst deze functie ingevuld, daarna de heer C. Hesseling. De in 2011 ontstane vacature in het bestuur is in het verslagjaar nog niet ingevuld.

 

Werkzaamheden

In 2012 heeft het bestuur 4 maal vergaderd.

Het bestuur heeft zich gericht op de kerntaken, dat wil zeggen het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED en het stimuleren van mensen tot het volgen van een opleiding.

Daarnaast streeft het bestuur er voortdurend naar het aantal AED’s in deze gemeente uit te breiden met name op plaatsen die op onze kaart als “witte vlekken”worden aangeduid. Nu de incidentele subsidies van de gemeente zijn uitgeput, is het vinden van de noodzakelijke financiële middelen een grote opgave.

 

In 2012 heeft het bestuur door middel van jaarverslagen en financiële overzichten verantwoording afgelegd over de besteding van de incidentele subsidies, waaronder de startsubsidie van de gemeente Renkum. Na overleg tussen het bestuur en de gemeente is vastgesteld dat de stichting de verleende subsidies heeft besteed, binnen de aan de subsidie verbonden voorwaarden. Het gemeentebestuur heeft de subsidiebedragen daarom definitief vastgesteld op het niveau van de verstrekte voorschotten.

In het overleg tussen de wethouder en enkele leden van het bestuur is aandacht gevraagd voor de financiële positie van de stichting in relatie tot de exploitatie van de AED’s. Van gemeenteweg is aangegeven dat het werk van de stichting wordt gewaardeerd. In de nieuwe Nota Volksgezondheid is daarom opnieuw aandacht besteed aan het belang van de AED’s.

 

Leden van het bestuur hebben met vele partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan , opleidingen , publiciteit, enz. , zoals:

- Gemeentebestuur

- Politie

- Dorpsplatforms/ buurtverenigingen/bewonersverenigingen

- EHBO-verenigingen

- Bedrijven, instellingen en verenigingen

- Sponsoren en potentiële sponsoren

- Leverancier en installateur

- Inwoners van de gemeente Renkum

- Pers

 

Door de technisch adviseur is 13 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen en de door vernieling aangerichte schade is hersteld.

De ruitjes van de sleutelkastjes zijn enkele malen vernield. Vervanging van de accu’s heeft in 2012 extra aandacht gevraagd.

 

Plaatsing AED’s

In 2012 heeft de stichting twee in 2011 aangeschafte en door Kema gesponsorde AED’s geplaatst in Oosterbeek en Doorwerth. In overleg met het stichtingsbestuur van De Burcht in Wolfheze is de daar in het gebouw aanwezige AED in een buitenkast aan de gevel opgehangen.

Door de bewoners van Het Hazeleger in Wolfheze is met bemiddeling en een subsidie van onze stichting een AED aangeschaft en geplaatst.

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 31 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

- Renkum 9

- Heelsum 1

- Doorwerth 5

- Heveadorp 1

- Oosterbeek 11

- Wolfheze 3

- Reserve 1

Hiervan zijn 21 AED’s eigendom van de stichting.

Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig. Bij de plaatsing van AED’s is zo veel mogelijk rekening gehouden met de zgn. witte vlekken op de kaart van Renkum. Hierbij wordt overleg gevoerd met de dorpsplatforms.

 

AED-alert

Alle AED’s in beheer bij de stichting zijn aangemeld bij AED-alert en worden vermeld op de eigen website en de websites van aed4.eu en

AEDindebuurt.nl.

 

Via de meldkamer is van AED-Alert 19 keer een melding binnengekomen van mogelijk gebruik van een AED. In twee gevallen is daadwerkelijk gebruik gemaakt van een AED.

 

Op 1 november is AED-alert met andere systemen samengevoegd onder de naam HartslagNu. Bij HartslagNu zijn in totaal 17 van de 24 ambulanceregio’s en meldkamers aangesloten. In de praktijk werkt de alarmering op dezelfde wijze als het vorige systeem. In totaal zijn bij HartslagNu 43000 vrijwillige hulpverleners aangesloten. In de gemeente Renkum zijn dat er ca. 60.

 

Opleiding

De opleiding voor de bediening van de AED’s is verzorgd door de EHBO-vereniging Oosterbeek. In 2012 zijn 32 mensen met subsidie van de stichting opgeleid. Het bestuur heeft besloten niet langer zelf een herhalingscursus te organiseren en in plaats daarvan een subsidie van € 5 per persoon te verstrekken voor het volgen van een herhalingscursus.

 

Om vrijwilligers te bewegen een cursus te volgen is getracht actiever te gaan werven in de buurt van een geplaatste AED. Bij alle cursussen worden de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad gevolgd. Aan alle personen die een opleiding hebben gevolgd is door middel van een folder gevraagd zich aan te melden bij AED-Alert.

 

Publiciteit

De website verschaft informatie over de stichting en vermeldt de adressen waar de AED’s in deze gemeente zijn geplaatst. Met de afdeling Communicatie van de gemeente is overleg gevoerd over het opnemen van informatie over AED’s in de Gemeentegids 2013. Het positieve resultaat hiervan is te zien in de Gemeentegids 2013. Zowel in de Veluwepost als in De Gelderlander is een artikel geplaatst met een interview met onze voorzitter.

 

Financiën

In het verslagjaar heeft verantwoording en afrekening plaatsgevonden van de door de gemeente verstrekte incidentele subsidies.

Het gemeentebestuur heeft naast de Waarderingssubsidie van € 550, een Activiteitensubsidie verstrekt van € 4.425,-- voor de inspectie en het onderhoud van de AED’s en het bevorderen van de opleiding voor het gebruik hiervan.

 

Bij de afrekening van de incidentele subsidies is een accountantsverklaring overlegd aan de gemeente. De kosten van deze verklaring hebben het resultaat in negatieve zin beïnvloed.

 

Korte vooruitblik

Nu de incidentele subsidies zijn afgerekend heeft het bestuur niet meer de middelen om zelf AED’s aan te schaffen. Nieuwe AED’s kunnen slechts geplaatst worden met financiële bijdragen van derden. Het bestuur zal blijven ijveren om sponsors te vinden om alsnog de witte vlekken in te vullen. Kerntaken zijn in de toekomst het in goede staat houden van de geplaatste AED’s, het stimuleren van opleidingen en publiciteit.

In het najaar zijn onderhandelingen gestart met het bestuur en de beheerder van zalencentrum Lebret over plaatsing van een AED aan het gebouw. Dit heeft geleid tot plaatsing van een AED op het gebouw in het begin van het jaar 2013.

 

Met de gemeente is afgesproken dat onze stichting zal meewerken aan de Veilig levenkrant, die in het voorjaar huis aan huis zal worden verspreid en er zal een overzichtskaartje worden gemaakt waar de AED’s op staan vermeld.

 

Doorwerth, 18 april 2013

 

 

Made with Namu6