Jaarverslag 2011

                 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

 

K.G. Weening, voorzitter

P.L. Hartsuijker, vicevoorzitter

P.A. Verbrugge, secretaris-penningmeester

E .de Groot, lid       

Y.J. Miedema-van de Vlekkert, lid

T.J.A. Uffink, gecertificeerd instructeur/docent Nederlandse Reanimatie Raad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur, de heer L. Sweekhorst.

 

In juli 2011 heeft de heer  E. de Groot  bedankt als lid van het bestuur.

De hierdoor ontstane vacature is op 31 december 2011 nog niet ingevuld.

 

Werkzaamheden

In 2011 heeft het bestuur 5 maal vergaderd.

 

In februari  hebben enkele bestuursleden een gesprek houden met wethouder Weeda, portefeuillehouder  Volksgezondheid. Dit gesprek is als zeer positief ervaren.

Er is een bezoek gebracht bij de meldkamer Arnhem. In een gesprek is nadere informatie gekregen over de alarmering in drie fasen en de rol van de AED’s daarin. De werking van AED-Alert is uitgelegd en er is gesproken over landelijke ontwikkelingen.

Over dit laatste punt is in de vergadering van 21 juli gesproken met de heer Van der Moolen, lid van de commissie van  Advies en Aanbeveling  en werkzaam bij  de Regionale Ambulance Voorziening.

 

Verder heeft het bestuur overleg gevoerd met:

- Dorpsplatforms/ buurtverenigingen/bewonersverenigingen

- EHBO-verenigingen

- Bedrijven, instellingen en verenigingen

- Sponsoren en potentiële sponsoren

- Leverancier en installateur

- Inwoners van de gemeente Renkum

 

Door de bestuursmedewerker is 13 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s . De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen en de door vernieling aangerichte schade is hersteld.

Twee AED’s zijn uit de kast gehaald en weggeworpen. Gelukkig zijn beide apparaten teruggevonden.

De ruitjes van de sleutelkastjes waren vaak het doelwit van vandalisme.

 

Plaatsing AED’s

In 2011 zijn door de stichting 7 AED’s aangeschaft. 3 AED’s zijn gekocht uit een bijdrage van KEMA Arnhem. 1  AED is betaald uit bijdragen van  12 bedrijven aan de Cardanuslaan. 1 AED is door de stichting aangeschaft met een bijdrage van  50% in de kosten van de Bewonersvereniging Fluitersmaat.

De AED in Heveadorp is bekostigd door de stichting met bijdragen van de papierfabriek Schut te Heelsum en de bewonersvereniging Heveadorp.  Daarnaast heeft de stichting een reserve- AED aangeschaft, die ingezet kan worden ter tijdelijke vervanging van andere  AED’s bij onderhoud, reparaties e.d.

Voor de aanschaf en plaatsing van de AED bij het tennispark van OTV in Oosterbeek heeft de stichting een subsidie verstrekt van 50%.

De andere helft is betaald door Infozorg.

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 29 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum        9

Heelsum        1

Doorwerth    5

Heveadorp    1

Oosterbeek  10

Wolfheze      2

Reserve        1

Hiervan zijn 21 AED’s eigendom van de stichting.

 

De stichting heeft uit een inventarisatie vastgesteld dat daarnaast in de gemeente bij particuliere instellingen op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig zijn. Bij de plaatsing van AED’s is zo veel mogelijk rekening gehouden met de zgn. witte vlekken op de kaart van Renkum. Hierbij wordt overleg gevoerd met de dorpsplatforms.

 

AED-alert

Alle AED’s in beheer bij de stichting zijn aangemeld bij AED-alert en worden vermeld op de eigen website en de websites van www.aed4.eu (AED-alert) en AEDindebuurt.nl.  Bij AED-Alert hebben zich 64 inwoners, die zijn opgeleid voor het gebruik van de AED uit de gemeente Renkum aangemeld. Via de meldkamer is van AED-Alert 12 keer een melding binnengekomen van mogelijk gebruik van een AED. In geen enkel geval is daadwerkelijk gebruik gemaakt van een AED.

 

Opleiding

De opleiding voor de bediening van de AED’s is  verzorgd door de EHBO-vereniging  Oosterbeek. In 2011 zijn 66 mensen met subsidie van de stichting opgeleid. Op 29 november is door de stichting een herhalingscursus reanimatie/AED verzorgd voor genodigden . Van de genodigden hebben 35 personen gehoor gegeven aan de uitnodiging en deelgenomen aan de herhalingscursus. De herhalingscursus is verzorgd door 6 instructeurs.

Volgens de ons bekende gegevens  zijn er onder de inwoners van de gemeente Renkum ca. 450 mensen opgeleid en dus in staat te reanimeren en een AED te bedienen. Helaas is niet bekend  hoeveel daarvan herhalingscursussen volgen. Om vrijwilligers te bewegen een cursus te volgen is getracht actiever te gaan werven in de buurt van een geplaatste AED. Bij alle cursussen worden de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad gevolgd. Aan alle personen die een opleiding hebben gevolgd is door middel van een folder gevraagd zich aan te melden bij  AED-Alert.

 

Publiciteit

De website verschaft  informatie over de stichting en vermeldt de adressen  waar de AED’s in deze gemeente zijn geplaatst. In verband met de vacature in het bestuur is het moeilijk de website actueel te houden.

In overleg met de afdeling Communicatie van de gemeente is in oktober in de Informatierubriek van de gemeente in Hoog en Laag een artikel geplaatst over AED’s in de gemeente. Het artikel omvatte een korte beschrijving en een lijst van de plaatsen waar de AED’s zijn opgehangen.

 

Financiën

Bij de start heeft de stichting een incidentele subsidie ontvangen van de gemeente voor de periode 2008 t/m 2010. Na 2010 diende volgens de subsidievoorwaarden afrekening plaats te vinden. Omdat onduidelijk was of en zo ja, hoe wij onze werkzaamheden in 2011 konden voortzetten, is in september 2010 een brief met de financiële problematiek verzonden aan het gemeentebestuur. Hoewel hierop  geen officiële reactie is ontvangen , is op ambtelijk advies een verzoek ingediend de subsidieperiode van de incidentele subsidie te verlengen tot 4 jaar. Bovendien is voor 2011 een activiteitensubsidie aangevraagd.  Op deze aanvraag heeft de gemeente februari 2011 gereageerd. Het gemeentebestuur heeft een incidentele subsidie verstrekt van € 3.600,-- voor de inspectie en het onderhoud van de AED’s en het bevorderen van de opleiding voor het gebruik hiervan. Bovendien is de termijn van de incidentele subsidie uit 2008 verlengd tot en met 2011. Voor 2012 is opnieuw een activiteitensubsidie aangevraagd en toegekend: subsidiebedrag € 4.425.

Korte vooruitblik

Door de toekenning van een activiteitensubsidie door de gemeente kunnen het komende jaar de kosten van instandhouding van de AED’s en de bijdragen in de opleidingen worden gedekt. De termijn van de incidentele gemeentelijke subsidie uit 2008 loopt af op 31 december 2011. In het voorjaar zal verantwoording en afrekening  plaatsvinden. Het is de vraag of er daarna nog gelden beschikbaar zullen zijn om AED’s aan te schaffen en/of bijdragen te verlenen aan derden in de kosten van aanschaf van AED’s. Zoals het afgelopen jaar is gebleken is het vinden van nieuwe sponsors een zeer moeilijke zaak.

Het bestuur is echter van mening dat  in deze gemeente, vooral in de woongebieden het plaatsen van meer AED’s zeer gewenst is. We zullen daarom met alle ten dienste staande middelen proberen deze taak voort te zetten.

 

Doorwerth, 1 maart 2012

 

 

 

Made with Namu6