Jaarverslag 2016

 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Bestuur

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

 

K.G. Weening      voorzitter

P.L. Hartsuijker    vicevoorzitter

P.A. Verbrugge    secretaris-penningmeester

H.A. van Schayk  lid, contacten EHBO , opleidingen

T.J.A. Uffink        gecertificeerd docentinstructeur Nederlandse Reanimatie

                        Raad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur.  Deze functie wordt ingevuld door de heer C. Hesseling .

 

Werkzaamheden

In 2016 heeft het bestuur 4 maal vergaderd.

 

Het bestuur heeft zich gericht op de kerntaken, dat wil zeggen het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED’s en het stimuleren van  mensen tot het volgen van een opleiding. Daarnaast heeft het bestuur zich kunnen bezig houden met het plaatsen van AED's op zgn. witte vlekken in de gemeente. Bovendien kon een opleidingsplan worden opgesteld en uitgevoerd, Dit alles werd mogelijk gemaakt door giften van Serviceprojecten Tafelronde Oosterbeek en de gemeente Renkum.

Leden van het bestuur hebben met diverse  partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan, publiciteit, enz., zoals: 

- Gemeente Renkum

- EHBO-verenigingen

- Bedrijven, instellingen en verenigingen

- Sponsoren en potentiële sponsoren

- Leverancier en installateur

- Inwoners van de gemeente Renkum

- Pers

 

Door de technisch adviseur is 12 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen. Bij klachten en signalen zijn AED’s  en kasten gecontroleerd en, zo nodig, gerepareerd.

Volgens planning is ook in 2016  bij een aantal AED’s de accu vervangen.

 

Bijzondere inkomsten

In april 2016  mochten we van de Ronde Tafel Oosterbeek uit een actie een gift ontvangen van

€ 6.000,--, bestemd voor de uitbreiding van het aantal AED's in de gemeente.

 

In het voorjaar heeft ons bestuur overleg gevoerd met wethouder Van den Berg over de AED's in de gemeente, de zogenaamde witte vlekken op de kaart en het stimuleren van inwoners tot het volgen van een opleiding reanimatie en gebruik van de AED. Vervolgens heeft onze stichting een plan ingediend voor het plaatsen van een aantal AED's op “witte vlekken” en bij sportaccommodaties. Daarnaast is een opleidingsplan opgesteld, dat voorzag in een gratis opleiding van een groot aantal inwoners in de gemeente.

Voor deze activiteiten is een eenmalige subsidie aangevraagd en door de gemeente gehonoreerd met een bedrag van € 11.543,--

 

AED’s

Van de bijdrage van de Ronde Tafel konden 3 AED's en 3 buitenkasten worden aangeschaft en geïnstalleerd. Een AED is geplaatst bij camping Oosterbeekse Rijnoever, een AED bij restaurant Kievitsdel te Doorwerth en een AED zal geplaatst worden op een nader te bepalen plaats in Oosterbeek noord.

Daarnaast konden twee buitenkasten worden aangeschaft voor AED's in de Swaenepol te Renkum en de Dopheidelaan/ Magnolialaan te Heelsum. Deze AED's konden worden geplaatst in overleg met de bewoners en dank zij financiële bijdragen van die bewoners.

 

Met een eenmalige subsidie van de gemeente Renkum konden op 3  “witte vlekken” in de gemeente en bij 2 sportparken AED's worden geplaatst.  Een AED is geplaatst op de Svacoflat aan de Stationsweg te Oosterbeek en een AED bij de flats aan de Beethovenlaan te Doorwerth.

Aan de Utrechtseweg te Heelsum kon in samenwerking met Hippo International bv een in het bedrijf aanwezige AED in een buitenkast worden geplaatst. Hetzelfde gebeurde bij Hoog Heelsum aan de  Kuypersweg in Renkum. Op tennispark De Slenk in Wolfheze en Sportpark Wilhelmina te Heelsum werden AED's opgehangen.

 

De AED's worden opgehangen in vorstbestendige buitenkasten en zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 46 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum        10

Heelsum        4

Doorwerth    8

Heveadorp    1

Oosterbeek  18

Wolfheze      4

Reserve        1

Hiervan zijn 33 AED’s eigendom van de stichting.

 

Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig.

 

HartslagNu

Alle AED’s in beheer bij de stichting zijn aangemeld bij HartslagNu en worden vermeld op de eigen website en de websites en app's van HartslagNu en aed4.eu van het Rode Kruis.

In 2016 zijn 17  meldingen van mogelijk gebruik van een AED geweest. Hierbij waren in totaal 85 AED’s  betrokken. In een enkel geval is de AED uit de kast gehaald. Er was geen daadwerkelijke inzet. Direct na de meldingen zijn alle betrokken AED’s  gecontroleerd door onze technisch adviseur.

 

Opleiding

Bij de EHBO-vereniging Oosterbeek zijn 32 personen opgeleid. Hiervoor is per persoon € 10,-- subsidie verstrekt.

In het najaar is een grootschalig opleidingsplan uitgevoerd, waarbij inwoners van de gemeente de gelegenheid werd geboden gratis een opleiding te volgen. Dit is mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van de gemeente. Op drie avonden hebben in Oosterbeek, Doorwerth en Renkum in totaal 125 mensen de opleiding gevolgd en het certificaat gekregen. Aan alle cursisten is informatie verstrekt over HartslagNu, waarbij is gevraagd zich aan te melden.

Uit cijfers van HartslagNu is gebleken dat het aantal aangemelde hulpverleners in de laatste twee jaar is gestegen van ruim 100 naar ruim 200.

 

Publiciteit

Over de actie van Ronde Tafel Oosterbeek en de schenking van de opbrengst daarvan aan SRHV is in de locale pers aandacht geschonken.

Aan de uitvoering van het opleidingsplan is een uitgebreide folderactie vooraf gegaan. In samenwerking met de afdeling Voorlichting van de gemeente is daaraan in de gemeentelijke rubriek in de Hoog en Laag eveneens aandacht besteed.

 

Korte vooruitblik

Aan het eind van het verslagjaar is overleg gevoerd met de bewoners van de Bloemenbuurt in Heelsum. Dit heeft er in geresulteerd dat in 2017, mede door een financiële bijdrage van die bewoners,  een AED geplaatst zal worden aan een woonhuis aan de Dopheidelaan.

Van de bijdrage van Rondetafel Oosterbeek resteert nog een bedrag, waarvoor op een nog nader te bepalen plaats in Oosterbeek-noord een AED zal worden geplaatst.

Het bestuur zal zich beraden op eventueel te nemen vervolgstappen op de succesvolle opleidingsactie van 2016.

 

 

 

Update: 11 april 2017

Made with Namu6